Gigantyczna strata GieKSy. "Zagrożenie działalności spółki"

GKS Katowice opublikował raport za rok 2011.
Zgodnie z przypuszczeniami wyniki finansowe klubu są złe. Strata netto za ubiegły rok wynosi 14 717 tys. zł netto. W opinii i raporcie biegłego rewidenta czytamy: "Poniesiona przez Spółkę za 2011 rok strata netto, obniżenie przychodów ze sprzedaży oraz niedobór kapitału obrotowego wskazują na trudną sytuację finansową Spółki, a zarazem na istnienie przesłanek wskazujących na istnienie zagrożenia kontynuacji działania Spółki. Na dzień 31 grudnia 2011 roku suma strat z lat ubiegłych oraz straty za rok bieżący wynosi 15 923 tys. złotych i przekracza sumę kapitałów zapasowego, rezerwowego i kapitału z aktualizacji wyceny oraz jedna trzecią kapitału zakładowego, w związku z czym (...) Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki".

Przypomnijmy, że Ideon, główny udziałowiec klubu, ogłosił niedawno, że jeśli Urząd Miasta Katowice nie wyrazi chęci przejęcia akcji klubu to firma będzie przeciwko kontynuacji działalności spółki.